Webbutveckling

Kvibergsskolan

Det byggs eller byggs om väldigt många skolor runt om i Sverige. Det är ett stort skolutvecklingsprojekt där du som rektor har en nyckelroll. Antagligen har du en projektledare på kommunen eller en externt upphandlad projektledare som håller i projektet.

Vad innebär då projektet ”att bygga skola”? I skriften Nationellt centrum för lärmiljöer – en förstudie, skriver SKR:

När behov finns att bygga om eller nytt, behöver kommunen i ett första steg fastställa en pedagogisk idé och tänka igenom vilken organisation och vilka arbetssätt som bäst stödjer denna. Därefter kan de fysiska miljöerna planeras och byggas. Ett nybyggnadsprojekt behöver ofta starta som ett verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vad ska skolan leverera?

Ofta har det varit en lång process på kommunen, kanske ända upp till 10 år, men troligen 3-5 år innan byggstart. Då har det gjorts många utredningar om behov och organisation men också en diskussion om vad man vill åstadkomma med den nya skolan. Och vilken pedagogisk förflyttning som planeras. Oftast finns en befintlig lärargrupp som förväntas flytta med och i bästa fall har berörda pedagoger involverats i planeringen.

Men det är inte alltid lätt att en lärargrupp ska kunna ha ett helikopterperspektiv och kunskap om de behov som finns på sikt. Ett bra sätt är att ha en utvecklingsgrupp bestående av olika kategorier såsom forskare, företagsledare, föräldrar, lärmiljöexperter etc. Då kan man ställa mer övergripande frågor som – vad är en skola för framtiden? Vad ska den leverera?

Ett sätt är att utgå ifrån EU:s 8 nyckelkompetensereller World Economic Forums ”top 10 skills of 2025”

Titta gärna på Innovitaskolorna som pratar om ”Innovita Skills” som tar sitt avstamp i EU:s 8 nyckelkompetenser.”Genom Innovita Skills kombinerar vi höga ämneskunskaper med ett verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt. Tack vare variationen i undervisningen blir den mer meningsfull och vi väcker barnens och elevernas lust att lära.